Aikido Dento Iwama Ryu Italia | it | en

Alessandro Tittarelli

Viale Isacco Newton, 150, 41126 Modena MO  Show Map

From 07.10.2017 to 08.10.2017

Aikido Koshukai Dento Iwama Ryu - M° Alessandro Tittarelli Shihan - 14 e 15 December 2013 in Modena

AIKIDO KOSHUKAI DENTO IWAMA RYU
Sabato 7 e Domenica 8 Ottobre 2017
 
Organizzazione
Aikido No Musubi Modena
 
Maestro
Alessandro Tittarelli Shihan
8° DAN Aikido Dento iwama Ryu
(Rappresentante Nazionale Iwama Shin Shin Aiki Shuren Kai)
 
Indirizzo Dojo
Polisportiva Alfeo Corassori
Viale Isacco Newton, 150, 41126 Modena MO
( per informazioni contattare Roberto Santoro Tel: 393 91 81 183 )
 
Orari Sabato
Mattina: 09:30 - 12:30
Pomeriggio: 15:30 - 18:30
 
Orari Domenica
09:30 - 12:30
 
Quota di partecipazione
Seminario Completo: € 50,00
2 keiko: € 40,00
1 keiko: € 30,00
 
Ulteriori informazioni
Roberto Santoro Tel: 393 91 81 183
aikidonomusubi@gmail.com